ปอดแดง VS ปอดเขียว

ถาม : ถ้าสุขภาพดี ปอดสีอะไร?
ตอบ : ปอดเขียว!!

ถ ถ ถ ถูกต้องงงงงงง