HomeOn RadarsBEM ซื้อหุ้นคืน 75 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 621 ล้านบาท

BEM ซื้อหุ้นคืน 75 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 621 ล้านบาท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 จำนวน 1,830,000 หุ้น ในราคา 8.20 บาทต่อหุ้น

โครงการซื้อหุ้นคืนนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดตามโครงการที่ 450,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.94% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

จนถึงปัจจุบัน BEM ได้ซื้อหุ้นคืนไปแล้วทั้งสิ้น 75,100,500 หุ้น คิดเป็น 0.49% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดยมีมูลค่ารวมที่ซื้อคืนอยู่ที่ 621,229,560 บาท

การซื้อหุ้นคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารทางการเงินของ BEM เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยการลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น

📊 BEM ติดสัญญาณ Radars บนแอปฯ StockRadars มากมาย เช่น

📌 Top 24 MostActiveVal = หุ้น BEM มีมูลค่าการซื้อขาย (Value) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Top 24 MostActiveVol = หุ้น BEM มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Rising Volume = หุ้น BEM มีปริมาณซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 วันทำการติดต่อกัน