Homeนายภสุ วชิรพงศ์ เพิ่มสัดส่วนถือหุ้น TRITN เป็น 5.0325

นายภสุ วชิรพงศ์ เพิ่มสัดส่วนถือหุ้น TRITN เป็น 5.0325

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) จากนายภสุ วชิรพงศ์ ซึ่งเปิดเผยว่าได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

หลังจากการซื้อขายครั้งนี้ นายวชิรพงศ์ถือหุ้น TRITN เพิ่มขึ้นเป็น 5.0325% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมที่ถืออยู่ 0.0449% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนายวชิรพงศ์อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มธุรกิจของ TRITN ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมกว่า 10,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 1,000 ล้านบาท

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มักเป็นปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต