HomeSMK เผชิญเครื่องหมาย NP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วน

SMK เผชิญเครื่องหมาย NP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) แก่หุ้นของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดภายในเวลาที่กำหนด

ก่อนหน้านี้ SMK ได้มีการแจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ซึ่งตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบภายใน 3 เดือน อย่างไรก็ตาม SMK ยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การขึ้นเครื่องหมาย NP เป็นการเตือนให้นักลงทุนรับทราบถึงสถานะของบริษัทที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

หาก SMK ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนหลังจากขึ้นเครื่องหมาย NP ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อขายหุ้น SMK ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และหากยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 2 ปีหลังจากขึ้นเครื่องหมาย SP ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SMK

ทั้งนี้ SMK เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เนื่องจากส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ