Homeเสริมสร้าง พาวเวอร์ ลงทุน 2 โรงไฟฟ้าขยะ มูลค่ารวม 4,573 ล้านบาท

เสริมสร้าง พาวเวอร์ ลงทุน 2 โรงไฟฟ้าขยะ มูลค่ารวม 4,573 ล้านบาท

🔌ประเด็นสำคัญ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SSP ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 แห่ง ได้แก่

🔋 โครงการ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา กำลังการผลิต 9.9 MW มูลค่า 2,289.6 ล้านบาท (บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการลงทุนรวม)

🔋 โครงการ เทศบาลตําบลบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 9.9 MW มูลค่า 2,283.4 ล้านบาท (บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51ของมูลค่าการลงทุนรวม)

🗞️ รายละเอียดเพิ่มเติม

⚡️ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 15% ตามหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์ฯ

⚡️บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

⚡️ ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

⚡️บริษัทเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

📊 SSP ติดสัญญาณ Radars อะไรบ้าง

📌 Net Profit Growth 3 Y = SSP เป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิ (Net Profit) เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

📌 Selected ROE = Return on Equity(ROE) ของ SSP ในปัจจุบันมีค่ามากกว่า 17%

📌 Revenue Growth 3 Y = SSP เป็นบริษัทที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน