HomeJKN ขายหุ้นนางงามจักรวาลให้ LGH พันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับโลก มูลค่า 581 ล้านบาท

JKN ขายหุ้นนางงามจักรวาลให้ LGH พันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับโลก มูลค่า 581 ล้านบาท

👸 ประเด็นสำคัญ

1️⃣ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ขายหุ้นสามัญใน JKN Legacy, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ให้แก่ Legacy Holding Group USA Inc. (LHG) จํานวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy โดยมีราคาซื้อขายทั้งหมดเท่ากับ 16,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 581,920,000 บาท)

2️⃣ การขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ Miss Universe Organization รวมถึงความพร้อมด้านเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ได้รับจาก LHG เนื่องจาก LHG ถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกที่สําคัญซึ่งสามารถนําประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจและต่อยอดแบรนด์ Miss Universe ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดี

3️⃣ ภายหลังการขายหุ้นของบริษัทย่อย JKN Global Content จะมีหุ้นที่ถือใน JKN Legacy จํานวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy และ JKN Global Content จะยังคงมีอํานาจควบคุม JKN Legacy อยู่ โดยมีสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลตามที่ JKN Global Content กําหนด จํานวน 3 ท่าน (จากกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน) เข้าเป็นกรรมการของ JKN Legacy ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการของ JKN Legacy รวมถึงมีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการบริหารจัดการ JKN Legacy

4️⃣ การขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด และการขายในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

5️⃣ บริษัท JKN Global Content และ LHG ได้ตกลงแต่งตั้งและจัดสรรพนักงานในระดับผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไปบริหารงาน ณ สํานักงานใหญ่ของ JKN Legacy ณ รัฐนิวยอร์ก เพื่อทํางานด้านการบริหารแบรนด์ MUO (Brand Management) และการพัฒนาทักษะและความสามารถของศิลปินและนางงาม (Talent Development)

6️⃣ ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรนางงามจักรวาล บริษัท JKN Global Content กับ LHG ได้แบ่งสรรหน้าที่โดยแบ่งตามเขตพื้นที่และภูมิศาสตร์ตามรายละเอียด ดังนี้

7️⃣ LHG สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศเม็กซิโก (Mexico) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่อเมริกาเหนือ (North America) และอเมริกาใต้ (South America)

8️⃣ บริษัท JKN Global Content สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศไทย (Thailand) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชีย (Asia) และประเทศอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด

👑 สรุป

บริษัท JKN ได้ขายหุ้นสามัญใน JKN Legacy ให้แก่ LHG ในสัดส่วนร้อยละ 50 ด้วยมูลค่าประมาณ 581,920,000 บาท โดยบริษัทยังคงมีอำนาจควบคุม JKN Legacy อยู่ และ LHG จะเข้ามาร่วมบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน JKN Legacy ต่อไป

📊 JKN ติดสัญญาณ Radars อะไรบ้าง

📌 Top 24 MostActiveVol = หุ้น JKN เป็นหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Top 24 Gainer = หุ้น JKN เป็นหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 24 อันดับแรก ภายใน 3 วันทำการล่าสุด

📌 Top 24 P/E = หุ้น JKN เป็นหุ้นที่มีค่า Price per Earning Ratio (P/E) ต่ำสุด 24 อันดับแรก