HomeOn RadarsDELTA สรุปกำไรปี 63 ทะลุ 7 พันลบ. เพิ่มขึ้น 140% YoY

DELTA สรุปกำไรปี 63 ทะลุ 7 พันลบ. เพิ่มขึ้น 140% YoY

🚘 DELTA กำไรปี 63 ทะลุ 7 พันลบ. เพิ่มขึ้น 140% YoY จากรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการลดต้นทุนการผลิต โดยที่ประชุมกรรมการได้อนุมัติปันผลแล้ว เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.30 บาท/หุ้น ปลายเดือนมีนาคมนี้

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในปี2563 งบการเงินรวม ระบุในปีที่ผ่านมา มียอดขายรวม 63,208 ลบ. เพิ่มข้ึน 21.4% และ 19.1% จากปี 2562 และปี 2561 ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของกลุ่มธุรกิจเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดขายในกลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle
Solutions)

ซึ่งยอดขายในแถบอเมริกาเหนือ มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างโดดเด่นจากจากปีก่อนที่ 26% มาอยู่ที่ 36% ในทางกลับกัน ตลาดเอเชียมีสัดส่วนลดลงจาก 41% มาอยู่ที่ 36% ของยอดขายรวม ในขณะที่ตลาดยุโรปยังคงอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของยอดขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

👉🏻 และในปี 2563 ต้นทุนขายคิดเป็น 76.1% ของยอดขายทั้งหมด ต่ำกว่า 79.6% และ 77.2% ในปี 2562 และปี 2561 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ (product mixed) ที่เปลี่ยนไป หลังจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายของธุรกิจคลาวดค์อมพิวติ้ง ระบบศูนย์กักเก็บข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าในปีน้ี
👉🏻 อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายอยู่ที่ 10.1% เพิ่มข้ึนจาก 4.5% ในปี 2562 และ 8.8% ในปี 2561 ตามลำดับ โดยสาเหตุมาจากรายได้ที่สูงข้ึนและต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
👉🏻 ส่งผลให้สรุปปี 2563 มีกำไรสุทธิที่ 11.2% หรือ7,102 ลบ. เทียบกับ 5.7% และ 9.7% ในปี 2562 และปี 2561 ตามลำดับ
👉🏻 และกำ ไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.69 บาท เทียบกับ 2.37 บาท ในปี 2562 และ 4.12 บาท ในปี 2561

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการล่าสุด (19 กุมภาพันธ์ 2564) คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิของบริษัท ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค์) ต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2564

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD