HomeOn Radarsบอร์ด SCC เคาะปันผลประจำปี 63

บอร์ด SCC เคาะปันผลประจำปี 63

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน 16,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 49.2% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาทเป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ แจ้งอีกว่า ได้ก่อสร้างโรงงานสาธิตสำหรับการีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี แล้วเสร็จ

ซึ่งโรงงานสาธิตดังกล่าว สามารถผลิต Renewable Feedstock โดยใช้พลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว มีกำลังการผลิต 4,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ Renewable Feedstock ที่ได้จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ของบริษัทฯ ในธุรกิจเคมิคอลส์ของบริษัทฯ ต่อไป

โดยบริษัทฯ เห็นว่าการรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยผลักดันธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการผลิต Renewable Feedstock จากพลาสติกใช้แล้ว ช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญ นวัตกรรมนี้เป็นหนึ่งในโซลูชั่นด้าน Circular Economy ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและโลก

ทั้งนี้ โรงงานสาธิตนี้อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท เซอร์คูลาร์ พลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด (REPCO Maintenance) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด และบริษัท จีอาร์ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (GRD Energy) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศไทย มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง REPCO Maintenance กับ GRD Energy ในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 ตามลำดับและมีทุนจดทะเบียนรวม 165 ล้านบาท

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD