HomeOn RadarsKTB สรุปกำไรปี 63 ลดลง 43% YoY

KTB สรุปกำไรปี 63 ลดลง 43% YoY

📍 KTB ปี 63 กำไรวูบ เหลือ 1.6 หมื่นลบ. ลดลง 43% เหตุรายได้ลด-ตั้งสำรองสูงถึง 4.4 หมื่นล้าน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB แจ้งให้ทราบถึงผลดำเนินงานในปี 2563 มีกำไร 16,731.59 ล้านบาท ลดลง 42.9% จากกำไรสุทธิ 29,284.04 ล้านบาท ในงวดปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับสูง

ซึ่งธนาคารได้กล่าวถึงสถานการณ์ในปี 2563 ธนาคารได้เผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการมาตรการต่างๆ อีกทั้งได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะ New Normal ได้โดยเร็ว

โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คงระดับเดียวกับปี 2562 ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลดงมาก ถึงแม้ว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับลดลง

ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่สูง จำนวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.6% เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อ หรือ NPLs Cliff ซึ่งธนาคารได้เดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้อัตราส่วน Coverage Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 147.3% จาก 131.8% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ควบคู่กับการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารโดยมี NPLs Ratio-Gross เท่ากับ 3.81% ลดลงจาก 4.33% ณ 31 ธันวาคม 2562

โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 เท่ากับ 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2562 แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่เพิ่มขึ้น สินเชื่อที่เติบโตดี 12% ซึ่งธนาคารขยายสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงมากถึง 14.4% ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับ 43.7% ลดลงจาก 49.7% ในปี 2562

โดยมีรายละเอียดผลดำเนินงานในปี 2563 ดังนี้

👉🏻 ซึ่งธนาคาร มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) อยู่ที่ 16,732 ลบ. ลดลงจาก 39,370 ลบ. ในปีที่แล้ว หรือ -42.9% YoY

👉🏻 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อยู่ที่ 88,343 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก 88,316 ลบ. ในปีที่แล้วเล็กน้อย หรือ 0% YoY

👉🏻 สำหรับรายจากการดำเนินการอื่นๆ อยู่ที่ 13,377 ลบ. ลดลงจาก 14,105 ลบ. ในปีที่แล้ว หรือ -5.2% YoY

👉🏻 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ อยู่ที่ 20,528 ลบ. ลดลงจาก 23,237 ลบ. หรือ -11.7% YoY

👉🏻 ทั้งนี้ รวมรายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่ 122,248 ลบ. ลดลงจาก 125,658 ลบ. หรือ -2.7% YoY

👉🏻 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 1.20 บาท ลดลงจาก 2.09 บาท ในปีที่แล้ว

สำหรับไตรมาส 4/63 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 14,634 ล้านบาท ลดลง 2.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงเล็กน้อย ประกอบกับการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง แม้ว่าธนาคารได้บริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง16.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในไตรมาส 4/63 ธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 9,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.8% ตามหลักการพิจารณาอย่างรอบคอบส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 3,453 ล้านบาท ลดลง 53.7% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2562

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,197,674 ล้านบาท เติบโต 12% จากสิ้นปี 2562 โดยธนาคาร (งบการเงินเฉพาะ) มีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 15.35 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงที่ร้อยละ 18.76 ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ การให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัท อินฟินิธัส ‘บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) ที่จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2563

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD