HomeOn RadarsRS ควัก 920 ล้าน ลงทุนธุรกิจบริหารสินทรัพย์-สินเชื่อ

RS ควัก 920 ล้าน ลงทุนธุรกิจบริหารสินทรัพย์-สินเชื่อ

วานนี้ (วันที่ 18 มกราคม 2564) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด หรือ RSX ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (Chase), บริษัท บริหารสินทรัพย์ซีเอฟ เอเชีย จำกัด (CF Asia), บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (R-Way) และบริษัท คอร์ทส เม็กซ์ก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Courts) (รวมเรียกบริษัท”กลุ่มเป้าหมาย”)

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Chase เป็นจำนวน 2,744,773 หุ้นหรือ 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 920,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ใน CF Asia, R-Way และ Courts ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงจะทำให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ Chase ประกอบธุรกิจหลักในการทวงหนี้ ดำเนินคดี และบังคับคดี ส่วน CF Asia ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี Chase ถือหุ้น 99.99%

ซึ่ง R-Way ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน และที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยมี Chase ถือหุ้น 99.99%

และบริษัท Courts ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้รับการยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับดูแลของธปท. โดยมี Chase ถือหุ้น 99.99%

นอกจากนี้ บอร์ดบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท RSX ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าว RSX จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Chase โดยจะเป็นการกู้เงินระยะยาวจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีระยะเวลากู้ยืม 7 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา เริ่มผ่อนชำระคืนในปีที่ 4 โดยชำระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด ทั้งหมด 48 งวด

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย โดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การทวงถามหนี้ การดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี ประกอบกับกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจาก มีผู้บริหาร บุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทฯ ได้ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD