HomeOn Radarsรมว.พลังงานแจ้งลดค่าไฟ พร้อมแจงงบกว่า 8 พันลบ.

รมว.พลังงานแจ้งลดค่าไฟ พร้อมแจงงบกว่า 8 พันลบ.

⚡️ รมว. พลังงาน แจ้งลดค่าไฟ 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.64) พร้อมชี้แจง 3 มาตรการ งบกว่า 8 พันล้านบาท ครอบคลุมผู้ใช้ 23.70 ล้านราย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณามาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนทำงานที่บ้านของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

โดยนายสุพัฒนพงษ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว 3 มาตรการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 23.70 ล้านราย หรือ คิดเป็น 97 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

👉🏻 มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประเภท 10 ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) รวม 10.13 ล้านราย ซึ่งจะได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย

👉🏻 มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.2 และ 1.3 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภท 1.1.2 และ 1.2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประเภท 11 ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ รวมจำนวน 11.83 ล้านราย โดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบิลค่าไฟฟ้าซึ่งใช้เดือน ธ.ค.2563 เป็นฐานในการคำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางการคิดค่าไฟฟ้า ดังนี้

  • กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.2564 น้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าในเดือน ธ.ค.2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้นๆ
  • กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.2564 มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าของเดือนธ.ค.2563 ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางในการคิดค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า

👉🏻 มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก จะให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ จาก กกพ., กฟน. และ กฟภ. จะมีการแถลงอีกครั้งในวันที่ 15 ม.ค.นี้

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD