HomeOn RadarsTU แจ้งต่อสัญญาเช่าโกดังสินค้า “แฟคตอรี่ สตอเรจ”

TU แจ้งต่อสัญญาเช่าโกดังสินค้า “แฟคตอรี่ สตอเรจ”

TU แจ้งต่อสัญญาเช่าโกดังสินค้า “แฟคตอรี่ สตอเรจ” ถึงสิ้นปี 64 เพื่อเป็นพื้นที่เก็บบรรจุภัณฑ์สินค้า มูลค่า 15 ล้านบาท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งให้ทราบถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีมติให้บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (TUM) (เป็นผู้เช่า) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำการต่อสัญญาเช่าพื้นที่โกดังสินค้าของ บริษัท แฟคตอรี่ สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด (ผู้ให้เช่า)

โดยการต่อสัญญาเช่าครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บบรรจุภัณฑ์สินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือว่าเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น โดยมีจำนวนพื้นที่เช่ารวม 19,262 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 65 บาทต่อเดือน รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 15,024,360 บาท หรือคิดเป็น 0.08% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ การต่อสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไข โดยต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่เช่า โดยเริ่มจากเดือนมกราคม 2564 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,252,030 บาท โดยชำระเป็นเช็คสั่งจ่าย/เงินสด

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD