ล่าสุด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ในวันนี้ (1 ธันวาคม 2563) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเตรียมการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบโครงการ อายุ 2 ปี (Medium Term Note: MTN) วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า

จากที่ก่อนหน้านี้ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD