HomeOn Radarsปตท. แจ้งปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

ปตท. แจ้งปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

⛽️ บอร์ด ปตท. อนุมัติการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

ปตท. ได้แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 OR ได้ยื่นแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน มีสาระสำคัญเรื่องการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมคณะกรรมการ OR เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR

👉🏻 โดยให้มีการเพิ่มจำนวนหุ้นเพื่อการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จากจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น และลดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จากจำนวนไม่เกิน 2,700,000,000 หุ้น เป็นจำนวนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น (รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มี Pre-emptive Rights จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น)

จากที่ก่อนหน้านี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้แจ้งความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. โดย OR มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,700,000,000 หุ้น ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่ OR จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Rights) และหากมีความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ OR เสนอขายทั้งหมดข้างต้น อาจมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) เพื่อการส่งคืนหุ้นที่ยืมจาก ปตท. ในการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (หากมี)

ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ OR ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 1 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี การปรับสัดส่วนการจัดสรรดังกล่าวจะไม่กระทบจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกทั้งหมด ซึ่งจะยังคงเป็นจำนวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้ OR ไม่ต้องด้าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า OR ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่การเสนอขายหุ้น IPO ของ OR ดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ OR จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนของ OR ต่อไป

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD