🤝 GMM จับมือ Eventpop ชูเทคโนโลยี Fieldwave เพื่อสร้างความปลอดภัยในงานมิวสิคเฟสติวัลคอนเสิร์ต เพื่อผู้เข้าชมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงได้เหมือนเดิม

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้คลี่คลายลง ภาครัฐจึงผ่อนปรนอนุญาตให้สถานที่จัดคอนเสิร์ตเปิดให้บริการได้ โดยต้องมีการสร้างระยะห่าง ซึ่ง ‘Eventpop’ และ ‘GMM Show’ ภายใต้ ‘GMM Grammy’ จึงได้ร่วมมือกันพัฒนา Solution ที่เรียกว่า “Fieldwave”

ซึ่งเป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นโซลูชั่นข้ึนมาใหม่ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมงานอีเว้นท์ครั้งแรก ในช่วงหลังโควิดโดยเฉพาะ เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ในรูปแบบ New Normal

โดยที่ผู้เข้าชมยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงได้เหมือนเดิม

ซึ่งเทคโนโลยี Fieldwave ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดงานติดตามควบคุมจํานวนความหนาแน่นของคนที่อยู่ในโซน พื้นที่กิจกรรมได้แบบ Real-time รวมถึงตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าออกงานว่ามีการเคลื่อนย้ายไป ยังจุดใดในงานบ้าง หากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทางด้านสาธารณสุข ผู้จัดจะสามารถติดต่อสื่อสาร กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสตามมาตราการของรัฐ ‘Eventpop’ จึงได้มีการดีไซน์ เทคโนโลยี “Fieldwave” ให้ออกมาในรูปแบบที่ไม่ใช้การสัมผัสโดยตรง ดังนั้น ผู้ร่วมงานทุกท่านจะสามารถเช็คอินได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่เดินผ่าน ไม่ต้องเกิดการแตะสัมผัสใดๆ และไม่ทําให้ ประสบการณ์เข้าชมงานของผู้ชมต้องเปลี่ยนแปลงไป

นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO & Founder บริษัท Eventpop กล่าวว่า “ปัจจุบัน Eventpop เป็น มากกว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการระบบขายบัตรลงทะเบียน เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพที่ สามารถพัฒนา Solution ได้หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์องค์กรต่างๆ ที่ต้องการเป็น Tech Empowered Organization ในขณะเดียวกันทางเราเห็นว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เป็นคู่ค้าที่มี ศักยภาพและมีทิศทางการนํา Technology มาใช้ที่น่าสนใจ จึงเกิดการร่วมมือกันขึ้น ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการมอบความสุขและความปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง”

ทางด้านของนายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) หรือ GRAMMY กล่าวว่า “นอกจากประสบการณ์ดีๆที่จะเกิดข้ึนในงาน การควบคุมระยะห่างและความหนาแน่น คือ หัวใจที่เราในฐานะผู้จัดไม่มองข้ามและใส่ใจ เราเตรียมพร้อมทั้มาตรการและการปฏิบัตรการเพื่อให้เป็นเรื่องที่ดีที่สําหรับทุกฝ่าย เราทราบกันดีว่าเราต้องอยู่ร่วมกับความระมัดระวังนี้ไปอีกนาน ‘คําว่าดีที่สุด’ จึงจําเป็นต้องปรับปรุงเป็น ‘ดีขึ้นได้อีก’

ซึ่งในความรับผิดชอบของเรา แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้มีผู้ป่วยในงาน แต่ถ้าเกิดข้อสงสัย หัวใจหลักคือการระบุตัวตนและผู้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิด การลงทุนและการ พัฒนาเทคโนโลยี “Fieldwave” ในครั้งนี้ จึงเป็นการลงทุนครั้งสําคัญที่เราตั้งใจทําเพื่อทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนมี ความสบายใจและมั่นใจว่าได้เลือกมารับชมมิวสิคเฟสติวัลที่ดี ที่สนุกที่สุด แถมยังปลอดภัยที่สุด จินตนาการในการสร้างเทคโนโลยีนี้ให้เกิดข้ึนในเวลาอันรวดเร็ว ผมอยากขอถือโอกาสนี้ในการ ขอบคุณทีม Big Data ทีม Eventpop และทีม GMM SHOW ทุกคน ตลอดจนผู้ชมซึ่งได้ทําการ ตอบรับกับการจัดมิวสิคเฟสติวัลของเราเป็นอย่างดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความ สุขเคียงคู่กับความปลอดภัยอย่างที่สุดครับ”

และส่วนของนางสาวธารทิพย์ แสงสาตรา รองกรรมการผู้อํานวยการ-หน่วยงาน Big Data บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราเพิ่มศักยภาพของ Big Data จาก Smart ID ที่ให้ผู้ชมลงทะเบียนก่อนเข้าคอนสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัลของเราทุกงานเพื่อนํามาพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยี “Fieldwave” ซึ่งทําให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยําแถมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากระบบประมวลผลและสามารถควบคุมความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงของผู้ชมเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้มาในส่วนของ Customer Journey สามารถทําให้เราได้ เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ชมในแต่ละเวทีได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเพศ อายุ ที่สําคัญยังทําให้ เรามองเห็นถึงความนิยมในตัวของศิลปินแต่ละคนที่ข้ึนเวทีได้อีกด้วย ซึ่ง Big Data ที่เราได้มาทั้งหมดนั้น จะถูกนําไปวิเคราะห์ วางแผน ในการจัดงานครั้ง ต่อไปได้อย่างมีกลยุทธ์และความปลอดภัย”

ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ Eventpop ท่ีเราได้นํา ‘RFID’ มาใช้ในอุตสาหกรรมอีเว้นท์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบริหารจัดการผู้เข้าร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ Eventpop เช่ือว่า หลังจากนี้เราจะยังคงมุ่นมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อหา Solution ที่จะมาตอบโจทย์ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในยุค New normal นี้ต่อไป