บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 พบว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่มีการปรับตัวดีขึ้น อย่างมีนัยสําคัญจากไตรมาส 2 ปี 2563 โดยผลส่วนใหญ่จากการผ่อนคลายมาตราการณ์ปิดประเทศของไทยและประเทศท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการเติบโตในธุรกิจของกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีพํานักในไทย ทําให้รายได้รวมของไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 18.5% จากไตรมาส 2 ปี 2563 และกําไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 398.6% จากไตรมาส 2 ปี 2563

👉🏻 ซึ่งรายได้กิจการโรงพยาบาล อยู่ที่ 2,887 ลบ. เพิ่มขึ้น 19.2% QoQ และลดลง 38.9% YoY
👉🏻 รายได้รวมในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 2,948 ลบ. เพิ่มขึ้น 18.5% QoQ และลดลง 38.6% YoY
👉🏻 EBITDA อยู่ที่ 533 ลบ. เพิ่มขึ้น 68.3% QoQ และลดลง 66.1% YoY
👉🏻 ส่วน EBITDA Margin อยู่ที่ 18.3%

โดยในไตรมาสนี้ บริษัทมีต้นทุนกิจการโรงพยาบาลลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีลดลง ส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการกําลังคนหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผันแปรตามการลดลงของรายได้ จากกิจการโรงพยาบาล

เป็นผลให้สัดส่วนของต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเป็น 64.4% ในไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

และสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,031.153 ลบ. ลดลงจาก 2,861.874 ลบ. และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 1.33 บาท ลดลงจาก 3.93 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก ประกันของบริษัท ท่ีระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับเครดิตนี้ สะท้อนความเป็นผู้นําในการให้บริการด้านสุขภาพ ภาคเอกชนระดับพรีเม่ียมในประเทศไทยของบริษัทและชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งในกลุ่มผู้ป่วยภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจากการมีภาระหนี้ที่อยู่ในระดับตํ่ามากและสภาพคล่องที่เพียงพอ

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD