👨 ARIN แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดยโอนหุ้นเข้ากับ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.เอ็มเอฟซี

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอ้างอิงตามแบบรายงาน 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ของทางสำนักงาน ก.ล.ต. โดยปรากฏข้อมูลการโอนหุ้นของนายสุชาติ ชมกลิ่น ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ 171,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.66

ซึ่งปัจจุบันนายสุชาติ ชมกลิ่น ได้เข้าดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 กำหนดว่าในกรณีที่รัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้รัฐมนตรีโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ให้นิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้จัดการดูแลในขณะที่เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ดังนั้น วันที่ 12 และวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จึงได้มีการโอนหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้โอนหุ้นหลักทรัพย์ บมจ.อรินสิริ แลนด์ ให้แก่ 2 บลจ. ได้แก่

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นจำนวน 91,987,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.33
  • และโอนเข้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 79,962,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.33

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้ถือหุ้นรายอื่น ที่ถือหุ้นของ ARIN โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 428,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.34 ซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นรายอื่นนี้ยังคงสภาพการถือหุ้นปกติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงการผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD