บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

โดยบริษัทได้มีการแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบเกี่ยวกับการถึงแก่อนิจกรรมของนายประกอบ รวมถึงระบุว่าจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป