บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SCP ได้แจ้งจบโครงการซื้อหุ้นคืนแล้ว จากที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมได้มีมติให้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยผ่านการซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 29 กันยายน 2563 โดยกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 98,550,000 บาท

ซึ่งขณะนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยหุ้นถูกซื้อคืนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,281,743.03 บาท

โดยการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ ทำให้อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการซื้อหุ้นคืน

รวมถึง อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dvidend yield) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยพิจารณากรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเท่าเดิม ขณะที่จำนวนหุ้นลดลงส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นนั่นเอง

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD