📌 บอร์ดฟินันซ่า เสนอซื้อหลักทรัพย์ MK ทั้งหมด ให้หุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท รองรับขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านสุภาพและผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK โดยทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ภายในปี 2563 ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 892,578,048 หุ้น ซึ่งราคาซื้อต่อหุ้น ราคาหุ้นละไม่เกิน 3.10 บาท และจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,766,991,949 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนคือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นของ MK นั้น เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนจากกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผล ในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้บริหารด้านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center) จากบริษัทฯ ผ่านการลงทุนใน MK รวมถึงการมีอำนาจบริหารจัดการกิจการของ MK ได้อย่างมีปะสิทธิภาพมากข้ึน

[เพิ่มเติม] ⭐️ เปิดบัญชีเทรดผ่าน StockRadars กับหลักทรัพย์ กรุงศรี วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีขั้นต่ำ ง่าย อนุมัติเร็ว และ ยังได้ใช้ StockRadars “ฟรีทุกฟีเจอร์ !!”

สมัครเลยที่ 👉🏻 https://bit.ly/33AyotD