เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน

มุ่งให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว คือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน, เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่นๆ รวมถึง ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ

โดยจากข้อมูลดังกล่าว ครอบคลุมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร