HomeOn Radarsนายกฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจ พุ่งเป้าท่องเที่ยว ดึงดูดนักลงทุน

นายกฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจ พุ่งเป้าท่องเที่ยว ดึงดูดนักลงทุน

นายกฯ ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน โครงการเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พุ่งเป้าท่องเที่ยวและดึงดูดนักลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (16 กันยายน 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)

โดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงวันหยุดของไทย และแนวทางการเปิดประเทศรับนักธุรกิจของสิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รายงานเกี่ยวกับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ที่ได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว

ซึ่งในโอกาสนี้ นายฯได้ให้แนวทางในการทำงาน เพื่อดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวที่เมืองรอง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้การสนับสนุนจากรัฐได้ ตลอดจนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อกำหนดแนวทาง ทำการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเมื่อเปิดรับการเดินทางจากต่างประเทศไม่ให้เกิดปัญหา

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการ ดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดิจิทัล Automobile วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และปรับปรุงหลักเกณฑ์ของมาตรการ Smart Visa เช่น เพิ่มเติมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบนั้น นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทาง ในการศึกษาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่รัดกุม โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ในระยะปานกลางและระยะยาว เสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ที่ได้มีการพบปะหารือกับผู้ลงทุนหลากหลาย จึงเสนอโครงการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว 32 โครงการ เช่น

1) กลุ่มการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) กลุ่มการปรับปรุงโครงสร้างหรือกฎระเบียบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
3) กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4) กลุ่มการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการสะพานไทย

สุดท้าย นายกฯ ได้กล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบกลุ่มโครงการสำคัญตามที่เสนอ และขอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการ เพื่อกำจัดอุปสรรค ปัญหา พร้อมนำข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อไป