⚖️ ศาลล้มละลายกลางสั่ง THAI ตั้งคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูตามที่เสนอ คาดศาลเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายใน Q1/64

จากที่ก่อนหน้านี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้ยื่นเรื่องขอฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 นั้น ทางบริษัทได้แจ้งว่าในวันนี้ (14 ก.ย. 2563) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอ ได้แก่

1) พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
2) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
3) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
4) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
5) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
6) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
7) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยหลังจากนี้ คณะผู้ทำแผนจะดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะใช้เวลาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะนำเสนอแผนต่อศาลล้มละลายกลางได้ภายในไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประมาณต้นปี 2564 และศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายในไตรมาสที่ 1/2564

และบริษัท จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไป