สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2563 แจ้งการซื้อหุ้นของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จำกัด เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0.0509% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 5.0248% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ