บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน โดยระบุในวันที่ 4 ก.ย. 2563 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 3,290,000 หุ้น คิดเป็น 0.11 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 41,646,580 บาท

โดยได้แจ้งขอสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนนับตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 2563

จากที่ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้กำหนดซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 11 มี.ค. – 4 ก.ย. 2563 กำหนดซื้อหุ้นคืนตามโครงการไม่เกิน 122,000,000 หุ้น หรือไม่เกิน 4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะเริ่มได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งทางบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดวันและระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อนึ่ง ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาแล้ว บริษัทไม่ได้จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทอาจพิจารณาลดทุน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนนั้นออก