HomeOn Radarsบ.ย่อยของ SCGP ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน IPO มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคต

บ.ย่อยของ SCGP ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน IPO มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคต

จากที่ก่อนหน้านี้ (28 ส.ค. 2563) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมของ SCGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชนชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นให้แก่

1) ผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Rights) และ
2) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเดิมของ SCGP
เป็นการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตของ SCGP ในอนาคต

และในวันนี้ (3 ก.ย. 2563) ทางบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว SCGP ได้จัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับ SCGP และบริษัทย่อยของ SCGP ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อยของ SCGP ตามที่สามารถดำเนินกรได้ตามกฏหมาย ซึ่งรวมถึง

👉🏻 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,294,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TCP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TCP ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563 (Record Date) โดยจัดสรรในสัดส่วน 4.9910 หุ้นสามัญของ TCP ต่อ 1 หุ้น SCGP
👉🏻 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,927,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PPPC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะกำหนดต่อไป โดยจัดสรรในสัดส่วน 0.2092 หุ้นสามัญของ PPPC ต่อ 1 หุ้น SCGP

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสำหรับการจัดสรรบริษัทย่อยดังกล่าว ทาง SCGP จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม SCGP อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม โดยตะต้องเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง