บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้เปิดเผยให้ทราบว่าบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทั้งหมดโดย SCC ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Oitolabs Technologie Private Limited จำกัด (OITOLABS) ประเทศอินเดีย จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสนับสนุนพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และซอฟแวร์ของ SCG CBM โดยการสร้างคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยการลงทุนมีมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 62.4 ล้านบาท SCG CBM ถือในสัดส่วน 100% และคาดว่าจะซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2563

ทั้งนี้ OITOLABS เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี และซอฟแวร์ในประเทศอินเดีย มีบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้าน digital platform development ที่จะช่วยให้พัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว และการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของ SCG CBM ในการขยายธุรกิจค้าปลีกทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับลูกค้าในภูมิอาเซียน