ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP, NP บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ในวันที่ 1 ก.ย. 2563 ด้วยเหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงินของบริษัท ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

โดยทางบริษัทได้เปิดเผยงบการเงินรวม มีผลขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนปี 2563 จำนวน 3,750.61 ลบ. เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 1,187.70 ลบ. จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางทางอากาศ

👉🏻 รายได้รวมงวดครึ่งปี 3,367.61 ลบ. ลดลง 47.96% YoY
👉🏻 ค่าใช่จ่ายในการดำเนินงาน 5,425.03 ลบ. ลดลง 26.45% YoY
👉🏻 ในครึ่งปีแรก ได้รับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยน 299.74 ลบ.
👉🏻 มีการบันทึกต้นทุนดอกเบี้ยของสิทธิการใช้พื้นที่ตามสัญญาเช่า 307.48 ลบ.
👉🏻 รวมถึงมีการบันทึกขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 246.80 ลบ.

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการยกเลิกกิจการของ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจำนวน 1,693.19 ลบ. ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิที่ 3,750.61 ลบ.

ทั้งนี้ NOK เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here