HomeOn Radarsครั้งแรกในตลาดเงินไทย เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศ THOR

ครั้งแรกในตลาดเงินไทย เริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศ THOR

ตามที่ LIBOR จะยุติบทบาทการเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลก ภายในสิ้นปี 64 ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องหันมาพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในประเทศเองนั้น

ในประเทศไทย ได้พัฒนาอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยมีแบงก์ชาติเป็นผู้ดูแลการคำนวณและการเผยแพร่ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และเป็นฐานให้กับตลาดในการจะนำไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมอื่น ๆ ของภาคธุรกิจที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น สินเชื่อ หุ้นกู้

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) นับเป็นธุรกรรมแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63

และการทำธุรกรรมอนุพันธ์ระหว่าง 2 ธนาคารดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ร่วมตลาดในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถปิดความเสี่ยงโดยเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของแบงก์ชาติในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดการเงินไทย

ทั้งนี้ การที่ตลาดการเงินไทยเริ่มมีธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เริ่มมีการเผยแพร่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการพัฒนาตลาดการเงินของไทยในอนาคต

และยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณธนาคารและผู้ร่วมตลาดที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง THOR และการทำธุรกรรมใหม่ๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ร่วมตลาดในไทย