HomeOn RadarsITD ได้งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จ.สุราษฏร์ธานี

ITD ได้งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จ.สุราษฏร์ธานี

🏗 ITD ลงนามกับกรมทางหลวง สร้างทางแยกต่างระดับ ที่สุราษฏร์ธานี มูลค่ากว่า 1.32 พันลบ.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้เปิดเผยถึงการลงนามในสัญญาก่อสร้างกับกรมทางหลวง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) จ.สุราษฏร์ธานี 1 แห่ง มูลค่างาน 1,324,951,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

โดยงานก่อสร้างดังกล่าว ประกอบไปด้วย
1) งานสะพาน Box Segment
ขนาด 4 ช่องจราจร ยาว 477.27 เมตร
2) สะพาน Box Segment
ขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 627.50 เมตร
3) สะพาน I-Girder
ขนาด 1 ช่องจราจร ยาว 596.96 เมตร
4) สะพาน Box Beam
ขนาด 4 ช่องจราจร ยาว 93.00 เมตร
5) งานระบบระบายน้ำถนน และสะพาน
6) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสะพาน
7) งานก่อสร้างและขยายผิวจราจร