HomeOn RadarsBDMS แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ 'บำรุงราษฎร์'

BDMS แจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อ ‘บำรุงราษฎร์’

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เผยแพร่เอกสารถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 26 ส.ค. 2563 ระบุที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ BH หรือบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เคยดำเนินเรื่องไว้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ ในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทกำหนดไว้ไม่บรรลุผล

ทั้งนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องทำการยื่นแบบประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่เคยได้แจ้งเจตนาไว้ (แบบ 247-5) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นของ BH เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ