HomeOn RadarsAOT แจงเรื่องมาตรการช่วยเหลือ 'KING POWER'

AOT แจงเรื่องมาตรการช่วยเหลือ ‘KING POWER’

✈️ AOT ชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ‘KING POWER’ คาดการณ์ผลกระทบรายได้จากโควิด-19 ในปี 2563 และปี 2564 รายได้ลดลง 50.7% และ 42.21% ตามลำดับ

จากที่ก่อนหน้านี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT ได้เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยการขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ การเลื่อนระยะเวลาประกอบกิจการ และกำหนดแนวทางการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์นั้น

วันนี้ (25 ส.ค. 2563) ทาง ทอท. ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

👉🏻 1) เหตุผลความจำเป็นและแนวทาง ในการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง

ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยประกาศจำกัดการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้การเดินทางโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการและสายการบินกว่า 1,000 สัญญา มีรายได้ลดลง ในขณะที่ต้องรับภาระจากค่าใช้จ่ายต่างๆ

ดังนั้น ทอท. ในฐานะรัฐพาณิชย์ จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของสายการบินและผู้ประกอบการตามที่ได้รับการร้องขอโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

1.1) การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติแนวทางให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท. โดยเรียกเก็บเฉพาะค่าผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละจากยอดรายได้ประกอบกิจการ โดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทนขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งได้ขยายระยะเวลาการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระปกติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน

1.2) การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 อนุมัติการกำหนดอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่ และอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือตามข้อ 1.1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว

โดย ทอท.จะเรียกเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ โดยใช้อัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของปี 2562 เป็นฐานในการคำนวณ นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินเพิ่มเติม เช่น การลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ค่าเช่าพื้นที่ในการประกอบกิจการ 50% เป็นต้น
รวมทั้งเลื่อนระยะเวลาการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว สำหรับยอดที่ครบกำหนดชำระตามระยะเวลาการประกอบกิจการปกติออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการนำอัตราค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำมาใช้ภายหลังสิ้นสุดมาตรการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาในการประกอบกิจการ

1.3 การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ประกอบการและสายการบินสำหรับยอดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 ออกไปอีก จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน

👉🏻 2) แนวทางการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรณ ทสภ., ทภก., ทชม. และ ทหญ. และบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ทสภ. ด้วยวิธีประมูลเสนอราคากำหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2574 โดยในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญาจะเป็นช่วงที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเข้าปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในอาคารผู้โดยสารหลัก และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1: SAT-1)

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ได้ตามกำหนด รวมทั้งส่งผลต่อแผนการเปิดใช้อาคาร SAT-1 จากเดิม ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563 ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2565 (ทั้งนี้ กำหนดการดังกล่าว ทอท. ได้พิจารณาจากปัจจัยหลักในเรื่องกำหนดแล้วเสร็จ ประกอบกับการทดสอบระบบ รวมทั้งจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของ ทอท.ด้วย)

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ ตามข้อ 1 ไม่ครอบคลุมสัญญาของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งได้เสนอค่าตอบแทนขั้นต่ำปีแรก จากประมาณการของจำนวนผู้โดยสาร ในปี 2564 เป็นหลัก ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้มีหนังสือร้องขอให้ ทอท. พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนเวลาการเข้าปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ออกไปอีก 1 ปี พร้อมทั้งขยายระยะเวลาสิ้นสุดของการประกอบกิจการออกไปอีก 1 ปี จากวันที่ 31 มีนาคม 2574 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2575 และปรับการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยใช้ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำต่อผู้โดยสาร (Sharing per Head) ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ยื่นเสนอไว้เดิมในการประมูล มาคำนวณร่วมกับจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆ ในขณะที่ยังคงเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละเหมือนเดิม และเมื่อใดที่จำนวนผู้โดยสารกลับมาเท่ากับจำนวนผู้โดยสารตามประมาณการที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ยื่นเสนอราคาไว้ จะปรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำตามสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญา

👉🏻 3) นอกจากนี้ ทางทอท. ได้ชี้แจงว่า มาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ทอท. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ ด้านประกอบกัน อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และหากสถานการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จะสามารถทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ ทอท. และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

👉🏻 4) นอกจากนี้ จากที่ทอท. ได้มีหนังสือแจ้งประมาณการปริมาณการจรจรทางอากาศ ในช่วงปี 2563-2565 และรายได้ที่คาดว่าจะลดลงให้ ตลท. ทราบแล้ว (ตามหนังสือ ทอท. ที่ 9379/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) และเมื่อได้พิจารณาประกอบกับมาตรการให้ความช่วยเหลือฯ ตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว จะมีผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท. ดังนี้

  • ในปี 2563 ทอท. คาดว่าจะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ในอัตราร้อยละ 50.70
  • ในปี 2564 ทอท. คาดว่าจะมีรายได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตราร้อยละ 42.21
  • ในปี 2565 ทอท. คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตราร้อยละ 188.13

ทั้งนี้ ภายใต้การคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะสามารถควบคุมได้โดยมีวัคซีนป้องกันโรค และปริมาณการจราจรทางอากาศในปี 2565 จะมีจำนวนผู้โดยสาร คิดเป็นร้อยละ 76 ของปี 2562 (ซึ่งเป็นปีก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)