บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG ได้แจ้งความคืบหน้าในการให้บริษัทย่อยคือ บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด เข้าลงทุน หุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็น 99.61% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์ และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็น 48.86% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไฟ์

โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offring) และมีกำหนดระยะเวลาสุดท้ายในการเข้าทำรายการเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

ทาง KWG ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเจรจากับผู้ขายในการขยายเวลาการเข้าลงทุนออกไป จากวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุ ยังคงมีความประสงค์ในการพิจารณาการเข้าลงทุนใน แมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์เช่นเดิม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here