HomeOn RadarsKWG แจ้งยืดเวลา เข้าลงทุนใน ‘แมนูไลฟ์’ ย้ำยังคงมีความประสงค์ลงทุนเช่นเดิม

KWG แจ้งยืดเวลา เข้าลงทุนใน ‘แมนูไลฟ์’ ย้ำยังคงมีความประสงค์ลงทุนเช่นเดิม

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG ได้แจ้งความคืบหน้าในการให้บริษัทย่อยคือ บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด เข้าลงทุน หุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็น 99.61% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์ และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็น 48.86% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไฟ์

โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offring) และมีกำหนดระยะเวลาสุดท้ายในการเข้าทำรายการเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

ทาง KWG ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเจรจากับผู้ขายในการขยายเวลาการเข้าลงทุนออกไป จากวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุ ยังคงมีความประสงค์ในการพิจารณาการเข้าลงทุนใน แมนูไลฟ์ และกองทุนแมนูไลฟ์เช่นเดิม