HomeOn RadarsSCC ร่วมทุน ‘บุญถาวร’ มุ่งขยายธุรกิจค้าปลีกในอาเซียน

SCC ร่วมทุน ‘บุญถาวร’ มุ่งขยายธุรกิจค้าปลีกในอาเซียน

บริษัท เอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บุญถาวรกรุ๊ป จำกัด และบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (เรียกรวมกันว่า บุญถาวร) จัดตั้งบริษัท เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกออกแบบสินค้าและบริการเกี่ยวกับแบบบ้านครบวงจร ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในด้านการประดับและตกแต่งภายใน รวมทั้งงานภายนอกอาคาร

ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้ มีทุนจดทะเบียน 525 ล้านบาท และสัดส่วนการถือหุ้นของเอสซีจี รีเทล และบุญถาวร เป็น 51:49 ตามลำดับ

โดยการลงทุนดังกล่าวนี้ เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับ 0.04% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมกับรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 0.06%