บริษัท เอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท บุญถาวรกรุ๊ป จำกัด และบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (เรียกรวมกันว่า บุญถาวร) จัดตั้งบริษัท เอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขยายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกออกแบบสินค้าและบริการเกี่ยวกับแบบบ้านครบวงจร ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในด้านการประดับและตกแต่งภายใน รวมทั้งงานภายนอกอาคาร

ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้ มีทุนจดทะเบียน 525 ล้านบาท และสัดส่วนการถือหุ้นของเอสซีจี รีเทล และบุญถาวร เป็น 51:49 ตามลำดับ

โดยการลงทุนดังกล่าวนี้ เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับ 0.04% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมกับรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 0.06%