บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้เปิดเผยถึงการเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทและการเช่าใช้รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. เพื่อการใช้ประโยชน์บนเสาโทรคมนาคมในระยะยาว ซึ่งสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคม

โดย กสท. และบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย ตกลงระงับข้อพิพาทและคดีความเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม ระหว่าง กสท. กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ตามที่ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 49/2557, 57/2559, 76/2561 และที่ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ 1680/2561, 1681/2561 มีจำนวนที่เรียกร้องรวมกันประมาณ 860 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัดและค่าเสียหายต่อเนื่อง)

ทั้งนี้ ตามสัญญาข้อพิพาท DPC ตกลงให้เสาโทรคมนาคมจำนวน 155 ต้น ตามข้อพิพาท ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กสท.

รวมถึง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อย ตกลงเช่าใช้บริการเสาโทรคมนาคมจาก กสท. และ กสท. ตกลงใช้พื้นที่บริการและบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคมดังกล่าว จาก AWN เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี (1 ก.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2568) โดยมีค่าใช้บริการเสาโทรคมนาคมและต่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อระงับข้อพิพาททั้งหมดรวมสุทธิ 186 ล้านบาท