บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้เปิดเผยถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีเคแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PKL) จำนวน 3.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซื้อในสัดส่วน 100% โดยผลตอบแทนของการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ PKL ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 351,269,400 บาท

โดย PKL ถือครองที่ดินบริเวณตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 85.48 ตารางวา และไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด