HomeOn Radarsตลาดสั่งเบรค THAI ขึ้น SP เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบรอบนี้

ตลาดสั่งเบรค THAI ขึ้น SP เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบรอบนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามซื้อขาย THAI ให้ขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 30 มิถุนายน 2563

ซึ่งระบุถึงสำนักงาน ก.ล.ต. อาจมีการสั่งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

โดยงบการเงินดังกล่าว ได้สรุปภาพในไตรมาส 1/2563 THAI มีรายได้รวมทั้งสิ้น 38,001 ล้านบาท ลดลง 23.7% YoY จากปกติที่เป็นฤดูท่องเที่ยว ในปีนี้เจอการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปรับลดเที่ยวบิน ส่งผลจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปีก่อน 28.6% ทำให้สรุปขาดทุนสุทธิในไตรมาสแรก 22,676 ล้านบาท จากกำไร 445 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

และในไตรมาส 2/2563 เป็นช่วงที่การระบาดของโควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมการบินอย่างรุนแรง ซึ่งในประเทศไทยได้มีการประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร เข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 3 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 การบินไทย และ ไทยสมายล์แอร์เวย์ จึงได้ยกเลิกเที่ยวบินแบบประจำทั้งหมดนั้น

ในไตรมาส 2 จึงมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,492 ล้านบาท และสรุปขาดทุนสุทธิที่ 5,340 ล้านบาท

ทั้งนี้ “SP” ย่อมาจากคำว่า SUSPENSION ตลาดจะติดป้าย SP เพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นจดทะเบียนชั่วคราว มากกว่า 1 รอบ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

👉🏻 บริษัทนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ป้าย “NP” (Notice Pending) จะโดนเปลี่ยนเป็นป้าย “SP”
👉🏻 บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล หรือราคาหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
บริษัทไม่จัดส่งงบดุลตามข้อบังคับภายใน 5 วันทำการ หลังจากการติดป้าย “NP
👉🏻 บริษัทไม่จัดส่งงบการเงินตามข้อบังคับ 2 ครั้งติดต่อกัน และยังไม่ส่งตามกำหนดอีกเป็นครั้งที่ 3
บริษัทอยู่ในข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ และต้องเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนด

อ้างอิง: https://www.set.or.th/th/faqs/investment_p1.html#8