บอร์ด SCC เคาะปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานครึ่งปีแรก 2563 ในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,600 ล้านบาท

กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 28 สิงหาคม 2563
กำหนดวันที่ XD วันที่ 13 สิงหาคม 2563
กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ซึ่งในไตรมาส 2/2563 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC มีกำไรสุทธิ 9,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อน จากผลดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ที่ดีขึ้น EBITDA from Operations เท่ากับ 17,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% QoQ และ EBITDA เท่ากับ 21,964 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% QoQ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ขณะที่รายได้จากการขาย 96,010 ล้านบาท ลดลง 9% QoQ เนื่องจากรายได้ของธุรกิจหลักลดลง

👉🏻 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Q2/63) กำไรสำหรับงวด เพิ่มขึ้น 33% เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และจัดการ ขณะที่รายได้ลดลง 12% จากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลง
👉🏻 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,950 ล้านบาท ลดลง 56%
👉🏻 เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร เท่ากับ 88,628 ล้านบาท
👉🏻 หนี้สินสุทธิในไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 186,066 ล้านบาท
👉🏻 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 2.5 เท่า

โดยทางบริษัทได้สรุปส่วนงานหลัก เช่น ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รายได้จากการขายรวม 42,506 ล้านบาท ลดลง 7% YoY และลดลง 8% QoQ ระบุความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเลื่อนวันหยุดช่วงสงกรานต์ ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ส่วนรายได้จากธุรกิจเคมิคอลส์อยู่ที่ 34,758 ล้านบาท ลดลง 9% QoQ และลดลง 24% YoY จากราคาผลิตภัณฑ์ลดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 9,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากปริมาณขายและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น