บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT ได้เปิดเผยผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 ในงบกำไรขาดทุน สรุปกำไรสุทธิที่ 512.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493.15 ล้านบาท หรือ +2,574.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

‘Event on Chart’ ในแอพพลิเคชั่น StockRadars

ซึ่งหลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 294.31 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย และการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

👉🏻 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 213.38 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของพอร์ตสิ้นเชื่อเฉลี่ยจาก 18,866.51 ล้านบาท ณ วิ้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็น 19,320.47 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 หรือเพิ่มขึ้น 2.41%
👉🏻 การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จากเงินรับฝาก 12.27 ล้านบาท สอดคล้องกับการลดลงของเงินรับฝากจาก 7,602.55 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 เป็น 6.322.20 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563
👉🏻 การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจำนวน 63.50 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของเงินกู้ยืมเฉลี่ย เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากประมาณ 7,500 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 เป็น 1,666.67 ล้านบาท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563
👉🏻 และเป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นๆ 181.96 ล้านบาท

โดยสรุปกำไรสุทธิของบริษัทประจำ Q2/2563 จำนวน 512.30 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.93 บาท เทียบกับกำไรต่อหุ้น 0.03 บาท ในไตรมาสที่ 2/2562