HomeOn Radars6 เดือนแรกปีนี้ CIMBT กำไรเพิ่ม 743 ลบ. รายได้จากดำเนินงานเพิ่มขึ้น และลดขาดทุนด้านเครดิตลง

6 เดือนแรกปีนี้ CIMBT กำไรเพิ่ม 743 ลบ. รายได้จากดำเนินงานเพิ่มขึ้น และลดขาดทุนด้านเครดิตลง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ได้สรุปงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,385.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 743 หรือ 115.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดำเนินงาน 10.5% และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6.6% สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.8%

โดยรายได้จากการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือนปี 2563 นั้นมีจำนวน 7,928.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 756.6 ล้านบาท หรือ 10.5% เทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่น 924.4 ล้านบาท หรือ 165.9% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 667.8 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 58.6 ล้านบาท หรือ 1%

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงวด 6 เดือนนั้น เพิ่มขึ้น 258.2 ล้านบาท หรือ 5.8% จากการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพยย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายงานของธนาคาร ภายใต้โครงการ Fast Forward

นอกจากนี้ อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) สำหรับงวด 6 เดือนเท่ากับ 3.3% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 3.5% เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุน