นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา กรรมการ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ CFRESH ได้เปิดเผยถึงมติที่ประชุมในวันนี้ (21 ก.ค. 2563) ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยให้ Seafresh Group (Holdings) Limited (SGH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CFRESH ถือหุ้น 67.55% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เข้าลงทุนในบริษัทแห่งให้ชื่อ ‘MUDWALLS LIMITED’ ที่ประเทศอังกฤษ โดย SGH ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และผู้ถือหุ้นอื่น 49%

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป (Trading) สินค้าประเภทผักและผลไม้ในประเทศอังกฤษ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นการขยายตลาดสินค้าของกลุ่ม CFRESH ในประเทศอังกฤษนั่นเอง