บริษัทย่อย 2 บริษัทใหญ่ ‘PTTEP-THCOM’ ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร และนำเทคโนโลยีการเกษตรอัฉริยะ (Smart Farming) มาใช้เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย รวมถึงให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร และให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจร

มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าจะจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. PTTEP คือ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) THCOM คือ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด