HomeOn RadarsINSET รับงานใหม่ ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณความถี่ 830 MHz มูลค่า 1,164 ล้านบาท

INSET รับงานใหม่ ติดตั้งวงจรกรองสัญญาณความถี่ 830 MHz มูลค่า 1,164 ล้านบาท

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ได้แจ้งเรื่องการได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้าง สำหรับโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz คิดเป็นมูลค่างานรวม 1,164,427,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยชื่อโครงการ “การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง 2 แห่ง คือ (1) บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN มูลค่างาน 558 ล้านบาท และ (2) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มูลค่างาน 606 ล้านบาท

ซึ่งขอบเขตงานจะเป็น งานตรวจวัดสัญญาณโครงข่ายก่อนและหลังติดตั้ง จัดหาและติดตั้งวงจรกรองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz และปรับแต่งโครงข่าย