บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ได้แจ้งเรื่องการได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้าง สำหรับโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz คิดเป็นมูลค่างานรวม 1,164,427,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยชื่อโครงการ “การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-895/930-940 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง 2 แห่ง คือ (1) บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN มูลค่างาน 558 ล้านบาท และ (2) บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มูลค่างาน 606 ล้านบาท

ซึ่งขอบเขตงานจะเป็น งานตรวจวัดสัญญาณโครงข่ายก่อนและหลังติดตั้ง จัดหาและติดตั้งวงจรกรองโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 850 MHz และปรับแต่งโครงข่าย