HomeOn RadarsMINT ลดราคาเสนอขายหุ้น RO จากหุ้นละ 18.90 เป็น 17.50 บาท

MINT ลดราคาเสนอขายหุ้น RO จากหุ้นละ 18.90 เป็น 17.50 บาท

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 563,293,276 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (การเสนอขายหุ้น Right Offering) จากเดิมหุ้นละ 18.90 บาท ที่ได้เคยแจ้งไว้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 นั้น

ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับลดราคาการเสนอขายหุ้น RO เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย โดยพิจารณาปรับราคาเสนอขายใหม่เป็นราคาหุ้นละ 17.50 บาท ลดลง 7.4% ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้

โดยยังคงอัตราเสนอขายที่ 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่