บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 563,293,276 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (การเสนอขายหุ้น Right Offering) จากเดิมหุ้นละ 18.90 บาท ที่ได้เคยแจ้งไว้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 นั้น

ทางบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการปรับลดราคาการเสนอขายหุ้น RO เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย โดยพิจารณาปรับราคาเสนอขายใหม่เป็นราคาหุ้นละ 17.50 บาท ลดลง 7.4% ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้

โดยยังคงอัตราเสนอขายที่ 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่