บอร์ด ACE เคาะซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม 3 บริษัท 26.9 เมกะวัตต์จาก ‘เอื้อวิทยา’ ดันกำลังผลิตรวม 12 โรง 116 เมกะวัตต์

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ACE ได้เปิดเผยมติบอร์ดในการอนุมัติเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 บริษัทจาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) หรือ UWC ประกอบด้วย

1) บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
2) บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไอโอแมส จำกัด (UAB) กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
3) บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด (SBM) กำลังผลิต 7.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์

รวมกำลังผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์ โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของแต่ละบริษัท 99.99% รวมทั้งหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมดที่ผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้มีอยู่กับบริษัททั้งสาม และมีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายประมาณ 851.2 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของค่าตอบแทนดังกล่าว จะถูกปรับปรุงอีกครั้งตามมูลค่า เงินสด หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) ของบริษัททั้งสาม ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ACE ระบุการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อทำให้กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 9 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์ เป็น 12 โครงการ ขนาดดำลังการผลิตติดตั้งรวม 116.0 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นบริษัทย่อยของ ACE แล้ว ทางบริษัทสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และจุดแข็งในด้านต่างๆ ที่มีในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มาทำการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า การเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษา การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้นทุนทางการเงินของบริษัทเป้าหมายและยังเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทด้วย