วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF ได้เปิดเผยให้ทราบว่า นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป