นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องบริษัทย่อย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ได้ลงนามในสัญญากู้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT

โดย BAFS ทำธุรกิจหลักในการให้บริการน้ำมันอากาศยานครบวงจรมาตรฐานสากล ระบบจัดเก็บ และเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน รวมถึงบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อใต้ดิน และอื่นๆ