HomeOn RadarsSET ขยายเกณฑ์ Ceiling/Floor-Short Sell-TFEX ต่ออีกถึง 30 ก.ย.นี้

SET ขยายเกณฑ์ Ceiling/Floor-Short Sell-TFEX ต่ออีกถึง 30 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดไม่เกิน 30 กันยายน 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบความผันผวนอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 นั้น ขณะนี้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันภาวะตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง SET และ TFEX จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช้เกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าว ออกไปสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1) ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell)

  • เกณฑ์ปกติ : Zero Plus Tick ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย
  • เกณฑ์ชั่วคราว : Uptick ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

2) Ceiling & Floor สำหรับ หุ้น, หน่วยลงทุน, DR, ETF, Warrants, DW, TSR

  • เกณฑ์ปกติ : +/- 30%
  • เกณฑ์ชั่วคราว : +/- 15%
    3) Foreign share
  • เกณฑ์ปกติ : +/- 60%
  • เกณฑ์ชั่วคราว : +/- 30%

เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) SET50 Index Futures, SET 50 Index Options, Sector Futures, Single Stock Futures

  • เกณฑ์ปกติ : +/- 30%
  • เกณฑ์ชั่วคราว : +/- 15%

*Warrants, DW, TSR กำหนด Ceiling & Floor +/- 15% ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ
**SET 50 Index Options กำหนด Ceiling & Floor +/- 15% ของราคาปิดของดัชนี SET50 Index ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า