HomeOn RadarsMINT เคาะเพิ่มทุน RO หุ้นละ 18.90 บาท จองและชำระค่าจอง 17-23 ก.ค.นี้

MINT เคาะเพิ่มทุน RO หุ้นละ 18.90 บาท จองและชำระค่าจอง 17-23 ก.ค.นี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุถึงรายละเอียดในการเสนอขายหุ้น Rights Offing (RO)

โดย จำนวนหุ้นที่ออกใหม่ที่จัดสรรเพื่อการเสนอขาย RO 563,293,276 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.90 บาท อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (หากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ หรือ สละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งนี้ก็ได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายการ โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือ ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป

กำหนดวันจองและชำระค่าจอง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 17-23 ก.ค. 2563 โดยตัวแทนในการรับรองซื้อหุ้นสามัญคือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)