บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) TIGER ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ โดยบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน เริ่มก่อสร้าง 1 กรกฎาคม 2563

  1. โครงการก่อสร้างคอมมิวนิตี้ มอลล์ และปั๊มน้ำมัน ปตท. แพลทตินั่ม สะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

• มูลค่าโครงการ 180 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ระยะเวลาดำเนินงาน 140 วัน เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กรกฎาคม – 1 ธันวาคม 2563